Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Във връзка с изпълнение на Проект EnerPlan (Platform for ENERgy PLANning), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия, в този доклад са представени международни изследвания за енергийно ефективни общности, определени в редица страни, между които са Австрия, Канада, Дания, Франция, Германия, Япония, Швеция, Швейцария и Холандия и други. Представени са проучвания за тематични проекти в областта на енергийното планиране и енергийната ефективност, както и една практика, демонстрираща комплексен подход.  Обръща се особено внимание на планиране аспектите на мерките за енергийна ефективност, включващи технически подходи за енергийно моделиране, както и политики, позволяващи изпълнението на проекти за общинско развитие.

   

  Показаните примери демонстрират огромното разнообразие от подходи, водещи до успешни проекти за общинско развитие. Обща черта на тези подходи е обединяването на голям брой местни заинтересовани лица и употребата на многобройни политически инструменти при прехода от планирането до осъществяването. Следователно те преследват голям брой цели, отразяващи разнообразието на участващите лица и политически нива. Целите са както икономически, така и свързани с околната среда, града и енергията. Въз основа на извършената първоначална оценка основните цели са:

   

  • намаляване емисиите на парниковите газове
  • ефективно използване на енергията
  • използването на възобновяеми енергийни източници
  • разширяване на общинските функции (като например осигуряване на жилищни пространства)

   

  Обикновено смесените цели са отразени в поставените основни цели. Следователно от съществено значение е проектите да бъдат класифицирани в съответствие с техните цели и движещи сили, за да може да се оцени относителния успех на проектите. Една от основните причини за тази нехомогенност би могла да се крие в различните национални рамкови условия, но би могла да бъде и в резултат на голямото разнообразие от участващи лица. При извършване на проучването са обсъдени съществуващи описателни рамки като диаграмите на процесите на планиране и осъществяване, разработени за оценка на европейската програма CONCERTO (Ди Нучи и Пол, 2010 г.), които ползвателите биха могли да проучат допълнително и по-подробно. Подобна класификация трябва да включва поне разграничаване на общински проекти (т.е. такива, които започват от политическа перспектива или градоустройствена перспектива), проекти на предприемачи, осъществяващи се в дадена правна планова рамка, която определя условията и обществени проекти, които могат да бъдат сравнени с основни подходи и вероятно и други.

   

  Едно по-точно описание на участниците би могло да доведе до по-доброто разбиране на движещите сили, които подпомагат проекта през различните му етапи. Нещо повече, различните възможни съотношения на участващите заинтересовани лица предоставят различни роли в процеса и следователно подпомагат да се идентифицират заинтересованите лица и техните действителни интереси в ролите на "взимащи решения" и "инициатор" и не на последно място да се разбере по-добре целевата аудитория за наръчника и съветник "енергийна концепция". Данни от оценката на CONCERTO сочат, че споменатите роли не са непременно свързани само с едно заинтересовано лице.

   

   

 • Проектите за общинско развитие се реализират за дълъг период от време в зависимост от съотношението на размера и участниците. Средната продължителност на проучените проекти е 10 години. В резултат на това целевите стойности понякога се позовават например на енергийни стандарти, които са надминати при непрекъснатото развитие на правните рамкови условия. Следователно целите и постигнатото ниво могат да бъдат сравнявани само в подходящия контекст. По време на проекта възниква необходимостта от предаване на информация и отговорности. Този аспект също трябва да се вземе под внимание при разработването на насоки за схеми за енергиен мониторинг и други цели, както и за разработването на съветник "енергийна концепция", подходящ да подкрепя решения на всеки етап от даден проект. Много от изследванията разглеждат аспектите на постепенното осъществяване и различните главни действащи лица, свързани с различни етапи на проектите. Очевидно е, че резултатите от симулацията и данните от наблюдението трябва да бъдат предоставяни с различни нива на точност и на различни заинтересовани лица по време на проекта, т.е. би могло да се случи даден последователен модел да бъде предаван на различни участници с различна квалификация и опит.

 • Основната цел на Проект ЕнерПлан е да осигури стратегическо ръководство за взимащите решения на местно ниво за създаването на енергийно ефективни общности. Под "общност" в рамките на ЕнерПлан в широкия смисъл ще се разбира квартали, жилищни или търговски зони, смесени градски квартали, градски райони или цели по-малки или големи градове.

  Работата в първата подзадача разглежда отделните инструменти за енергийно планиране, но по-важен е фактът, че се оценяват правните рамки и различните подходи и инструменти, водещи до енергийно ефективни общности. Отправна точна на първата подзадача е сравняването и оценката на подходите на страните-участнички в проучването. Това включва съществуващи организационни модели, инструменти за изпълнение и планиране на местните администрации и предприемачи, най-модерните и авангардни до този момент. Това бе постигнато чрез използването на успешни примери за проекти за енергийно планиране на общности в рамките на страните-участнички с акцент върху методите и принципите на планиране, както и стратегии за изпълнение. Изследванията са подкрепени от описание на законодателната и икономическа рамка за градска енергия и политики за климатичните промени в страните-участнички и преглед на прилаганите методи и инструменти за моделиране и симулация на градски и местни енергийни системи.

  В началото бе разработена рамка, описваща проектите от различните страни и подпомагаща сравнението и обсъждането на възможността за предаване на добри практики за планирането и осъществяването на енергийно ефективни общности. Това включва и разискването на подходящи показатели за специфичните мащаби на съответния квартал или район, за да се сравнят аспектите от националните изследвания.

  Както бе споменато и по-горе, разбирането на общностите включва широка гама от възможни мащаби. Въпреки че най-голямата част от изследванията разглеждат проекти за градско развитие, тук се обсъждат и взаимовръзките със стратегическото планиране в по-широк мащаб (напр. градове или райони) от нивото на политики относно въпроса за вертикално интегриране на целите.

  Проучването включва два вида проекти: 

  Проекти в сферата на енергийното планиране

  В тази част на доклада, са подбрани проекти, известни с успеха си в икономията на енергия и намаляване на CO2. Целта на по-голяма част от проектите е да демонстрира как могат да бъдат реализирани амбициозни проекти и да се осъществят труднодостижими цели. Планирането на повечето от проектите е започнало в началото на десетилетието и вече са частично приключили или са в ход. В някои случаи е било извършено само изследване, но вероятността съответния проект да се реализира в бъдеще е голяма.  В други случаи икономията на енергия и намаляването на CO2 са само част от цялостната концепция на проекта. Много често става ясно, че основната цел не е икономията на енергия, а процеса на възстановяване или възраждането на даден градски район, който поради различни причини е бил изоставен дълги години. Целта на друг тип проект е изграждането на нови квартали с амбицията за икономия на енергия и доставка на възобновяема енергия. Общото за всеки проект е, че икономията на енергия е един от начините оперативните разходи да се превърнат в инвестиция и по този начин да се допринесе за финансирането на целия процес на изграждане. В същото време на обитателите се дава възможност да живеят в модерни жилища и по този начин районът, който е бил в социално-икономически упадък, ще бъде възстановен.

  Изследванията на различните страни са в различни климатични зони. Един от начините да се характеризира климата и неговото влияние върху нуждите от отопление и охлаждане за съответното местоположение е да се използват градусо-дни за отопление до 20°C (стайна температура). Градусо-дните се използват обикновено да определят необходимостта от отопление във връзка с определена базова температура, която в зависимост от стандарта за изолация на сградата може да бъде всяка температура под 20°С. Често базовата температура на сградите с нискоенергийни стандарти е около 10°С, а на пасивните къщи е близо до 0°С заради предимствата на слънчевото и вътрешното отопление, докато стари сгради като тези, които са предмет на нашите проекти, могат да имат базова температура около 18°C . Разликата между базовата и стайната температура се осигурява от вътрешни източници на енергия като осветление, уреди и самите обитатели. Един от начините да се сравни климата в различните изследвания е да се определи необходимостта от отопление при базова температура 20°С, т.е. стандартната стайна температура, която е обща за по-голяма част от развитите страни, като не се отчитат строителните стандарти и вътрешното подаване.

  Европейските проекти, са разположени в географски ширини от 47°N до 58°, като местният климат е изключително разнообразен и се променя с географската ширина на даденото място. Проектите в Северна Америка са разположени в Монреал (45°N) и Барстоу (35°N). Един от проектите се намира в Токио (Япония, 36 °N). При сравнение на топлинното натоварване с базовата температура 20°C за отделните местоположения, където градусо-дните се изчисляват въз основа на публикуваните дългосрочни средни стойности на месечните средни температури, се вижда, че топлинното натоварване в Монреал спада към друг (континентален) климат, който е много по-студен през зимата в сравнение с този на европейските проекти.

  Проекти в сферата на енергийната ефективност

  Описанието на успешни национални практики е в основата на по-нататъшната работа, представена в този доклад. В повечето от страните-участнички бе открита една или повече добри практики за международното сравнение. В практиките са описани основни аспекти се отнасят до енергийната ефективност на различните проекти. Но повечето изследвания преследват много повече от една цел.

 • Целта на EnerPlan е да даде като пример успешни проекти за енергийно ефективно общинско развитие. За тази цел ще ни е нужно общо определение за фактори за успех. За да направим това, ще са ни нужни група от показатели, с чиято помощ да оценим различните цели в зависимост от движещите сили на проектите. Тези показатели трябва също да отразяват и приоритетите в личния избор на цели на проекта (например даден проект може да съсредоточи вниманието си към използването на възобновяеми източници на енергия и да реши да отдели по-малко предимство на самото изпълнение на строителството). В голям брой от изследванията не е предвидено измерване на подходящи показатели за оценка нивото на успех на проектите или пък тези резултати не са били публично оповестени.

   

  В началото бе използвано специфично потребление на енергия, за да се характеризира енергийната ефективност. Но само този показател не отразява изцяло характеристиките на градската среда. Смесеното предназначение - често описвано като цел в градоустройството - и градската гъстота трябва да бъдат включени при характеризирането на енергийната ефективност в градската среда. Един приемлив показател, предложен за по-нататъшно изпитване, е средната стойност на специфичното потребление на енергия при различни приложения по отношение на гъстотата, изразена в общата площ към използваемата площ (коефициент на интензивност на застрояването). Полученият показател изразява плътността на енергийното потребление в kWh/ha.

   

  Освен това делът на възобновяеми енергийни източници към общото количество консумирана енергия също е приложим показател с практическо значение. Възможните възобновяеми енергийни източници могат да бъдат разграничени като произвеждане на място и други.

  Доказано е, че цялостният успех на проектите за общинско развитие много често зависи от цели, които не са свързани с енергийната ефективност (напр. запазване на съществуващото градско население, осигуряване на жилища на достъпни цени и др.) Подобни движещи сили, цели и задачи трябва да бъдат включени в описанието и обсъдени там където биха възникнали синергизъм или потенциални конфликти (напр. допълнителни разходи за използването на възобновяеми енергийни източници и нивото на наеми).

   

  И накрая са взети под внимание различните политически инструменти, използвани в проведените национални изследвания. Това бе направено въз основа на базата данни на MURE (Мерки за рационално използване на енергията) (MURE, 2010). Непосредственото свързване на събраната информация се оказа трудно, тъй като е налична само обща информация за условията на правната рамка, но не и задълбочени разисквания и сравнение на отделните мерки или инструменти. Това се дължи отчасти на по-широките взаимоотношения с различните национални правни рамки, но и на факта, че националните изследвания са свързани с политики, които често биват сменяни или изменяни с течение на времето. В следствие на това различните инструменти са сведени до техния основен механизъм да изобразяват обхвата на политическите инструменти, използвани в отделните изследвания.

 • В този доклад са представени международни изследвания за енергийно ефективни общности, определени в редица страни, между които са Австрия, Канада, Дания, Франция, Германия, Япония, Швеция, Швейцария и Холандия и други. Представени са деветнадесет проучвания за тематични проекти в областта на проекта, както и една практика, демонстрираща комплексен подход.

  Използвани са различни ресурси, между които най-значимите са: 

  Базата данни на CONCERTO Initiative;

  Базата данни на MURE (Мерки за рационално използване на енергията) (MURE, 2010);

   

 • Изтегли брошурата от тук (2мб)