Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Самсьо, Дания Изтеглете тази практика

  През 1997 г. датското министерство на енергетиката обяви конкурс. Конкурсът се целеше избор на местна общност, която да представлява най-осъществимия план за преход към самостоятелност чрез използването на възобновяема енергия. Датското министерство на енергетиката отпусна средства за изработване на план за този преход. Като основа на тази инициатива на министерството послужи доклад, наречен Енергия 21, който препоръчва делът на възобновяема енергия за цялата страна до 2030 г. да достигне 35%.

   

  Целта на проекта бе да използва възобновяема енергия и да проучи какъв дял от възобновяема енергия може да постигне даден определен район чрез използването на наличните технологии и без допълнителни държавни субсидии. Генералният план включва описание на наличните ресурси и как би могъл да се осъществи прехода, наред с описание на техническите и организационни данни. Основно изискване бе намаленото потребление на енергия във всички сектори: отопление, електричество и транспорт. Друг основен приоритет в проекта бе степента на местно участие: бизнес общността, местните власти и организации трябваше да подкрепят предложения генерален план, за да му се придаде правдоподобност. Техническите решения се осланяха предимно на наличните технологии. Очакваше се да се предвидят нови начини за организиране, финансиране и собственост на предложените проекти.

 • Самсьо, Дания Изтеглете тази практика

  Остров Самсьо е уникален в едно отношение – той е първият регион в света, захранван изцяло от възобновяеми енергийни източници.

  Разположен в центъра на Дания между полуостров Ютландия и островите Фюн и Зеландия, Самсьо е относително малък – 114 кв. км площ, 26 км дължина и 7 км максимална ширина. Най-високата му точка е една на 48 м над морското равнище. Обитаван е от 4100 души, повечето от които фермери. Провинциален и традиционен, поне до преди малко повече от 10 години.

 • Самсьо, Дания Изтеглете тази практика

  Целта на проекта бе да използва възобновяема енергия и да проучи какъв дял от възобновяема енергия може да постигне даден определен район чрез използването на наличните технологии и без допълнителни държавни субсидии. Генералният план включва описание на наличните ресурси и как би могъл да се осъществи прехода, наред с описание на техническите и организационни данни. Основно изискване бе намаленото потребление на енергия във всички сектори: отопление, електричество и транспорт. Друг основен приоритет в проекта бе степента на местно участие: бизнес общността, местните власти и организации трябваше да подкрепят предложения генерален план, за да му се придаде правдоподобност. Техническите решения се осланяха предимно на наличните технологии. Очакваше се да се предвидят нови начини за организиране, финансиране и собственост на предложените проекти.

   

  Въз основа на консумацията на енергия на острова през 1997 г. целите за икономия на енергия, производствена мощност и дял на възобновяеми енергийни източници бяха определени съобразно целите на националния конкурс. Всяка втора година от 1997 до 2003 г. енергийната компания Самсьо събираше статистически данни за енергийното потребление. Данните бяха предоставени от петролни компании от континента, местни дистрибутори на дървени пелети, четирите станции за централно отопление и компанията за комунални услуги (NRGi).

   

  За да намали потреблението на енергия, енергийната компания Самсьо и Службата за енергия и околна среда Самсьо проведоха кампании за икономия на енергия, като сред тях бяха проекта "Пенсионер" и проекта "Brundby-Ballen".

   

  Друг важен енергиен аспект бе връзката с централната отоплителна инсталация. Сгради, построени в райони със съществуващо или планирано централно отопление, бяха принудени да се свържат към централната отоплителна инсталация. Общо около 80 дома в района с централно отопление бяха принудени да се свържат към него.

   

  Преди централата да бъде построена, свързването към централното отопление е било евтино. Потребителят е заплащал приблизително €10 такса за включване. Този модел бе въведен от NRGi в Транебьерг и се използва в останалите три станции за централно отопление. Този модел е изключение от нормалната практика. Обикновено в Дания се заплаща висока такса както когато се завърши дадената отоплителна инсталация, така и когато абонатът се свързва към нея. При модела на NRGi високата такса се заплаща само при свързването към съществуващата централа, обикновено около €5000. Резултатът от този модел е високата цена на отопление, тъй като изплащането на инвестиционните разходи се включва към цената на доставената топлинна енергия. Този метод насърчи крайните потребители към икономия на енергия. Общинският съвет на Самсьо гарантира ипотечните заеми, които финансираха отоплителните станции. Местните фермери произвеждат слама и дървени пелети за станциите за централно отопление. Бяха построени още 23 къщи, които да отговарят най-малко на стандартите за сгради енергиен клас 2, в комбинация с термопомпи, слънчеви и ФВ клетки.

  Бяха планирани финансови стимули за насърчаване на индивидуални слънчеви инсталации за отопление и организирани кампании за инсталации за възобновяема енергия и икономия на енергия. По време на кампанията всички жители на острова бяха посетени лично от консултант по възобновяема енергия, който даваше професионални съвети относно енергийни решения и възможни икономии в домовете на хората въз основа на техните специфични потребности.За две години бяха монтирани 59 системи.

   

  Бяха монтирани и 11 вятърни турбини на брега, които да покрият потребностите от електрическа енергия. Паркът с вятърни турбини във вътрешността бе оразмерен да бъде с мощност, отговаряща на действителното потребление на енергия в транспортния сектор минус икономията на енергия, която трябва да се осъществи от генералния план. Това може да бъде постигнато с 10 вятърни турбини с върхова мощност  2.3 MW.

 • Самсьо, Дания Изтеглете тази практика

  В проекта бе използван инструмента  "Енергиен баланс" за създаване на планове за действие за общинско потреблението на енергията, разработени от консултантска инженерингова компания, като инструментът обединява проучване за разхода на гориво, преобразуване на енергия, разпределение на енергия, крайно потребление, емисии, възобновяема енергия. Енергийният баланс се състои от два баланса: географски енергиен баланс и общински енергиен баланс. Като част от доклада консултантската инженерингова компания изготвя и доклад, в който се поясняват резултатите и се дадат предложения за действие. Следователно общината може да състави планове въз основа на постигнатите резултати.

  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Самсьо, Дания Изтеглете тази практика

  Проектът "Самсьо" е щедро финансиран от местните и централните власти, което помага за успеха му. Общите инвестиции – държавни и частни, за десетте години от 1998 г. до 2007 г. са за около 450 млн. датски крони (60 млн. евро). Срещу тези пари на острова са изградени 11 вятърни турбини на сушата с единична мощност 1 MWи 10 в морето близо до брега с мощност по 2.3 MW, четири отоплителни централи, захранвани с дървени отпадъци и слама, и още десетки индивидуални "зелени" инсталации. За цялостното изпълнение се грижи създадената през 1998 г. Енергийна компания "Самсьо".

  Преди централата да бъде построена, свързването към централното отопление е било евтино. Потребителят е заплащал приблизително €10 такса за включване. Този модел бе въведен от NRGi в Транебьерг и се използва в останалите три станции за централно отопление. Този модел е изключение от нормалната практика. Обикновено в Дания се заплаща висока такса както когато се завърши дадената отоплителна инсталация, така и когато абонатът се свързва към нея. При модела на NRGi високата такса се заплаща само при свързването към съществуващата централа, обикновено около €5000. Резултатът от този модел е високата цена на отопление, тъй като изплащането на инвестиционните разходи се включва към цената на доставената топлинна енергия. Този метод насърчи крайните потребители към икономия на енергия. Общинският съвет на Самсьо гарантира ипотечните заеми, които финансираха отоплителните станции. Местните фермери произвеждат слама и дървени пелети за станциите за централно отопление. Бяха построени още 23 къщи, които да отговарят най-малко на стандартите за сгради енергиен клас 2, в комбинация с термопомпи, слънчеви и ФВ клетки.

  Преди да бъде построена централната отоплителна инсталация, местната компания за комунални услуги NRGi в сътрудничество с местна група от заинтересовани граждани разпространи обща информация за преминаването към централно отопление. Действителния процес на планиране започна, когато 70% от потребителите, които използваха обикновени нафтови пеши или котли, бяха приели да преминат на централно отопление. Подробните спецификации на проекта бяха представени на общинските власти, които можеха да подпомогнат проекта финансово, като гарантират заемите, необходими за финансиране на проекта. Потребителите изплащат заема за период от 20 години, като сумата за инсталациите се включва в цената за отопление. На национално ниво Министерството на енергетиката гарантира допълнително финансиране, за да облекчи първоначалните разходи при стартиране на проектите за ново централно отопление. Цените за производство на електричество се регулират от закона и включват десетгодишно споразумение за фиксирани цени, което е едно и също за всички вятърни турбини на острова. Договорът определя гарантирана цена от около € 0,08 за първите 12 000 работни часа на пълно натоварване, а след това около € 0,06 до изтичане на договорния период от 10 години.

 • Самсьо, Дания Изтеглете тази практика

  Бяха планирани финансови стимули за насърчаване на индивидуални слънчеви инсталации за отопление и организирани кампании за инсталации за възобновяема енергия и икономия на енергия. По време на кампанията всички жители на острова бяха посетени лично от консултант по възобновяема енергия, който даваше професионални съвети относно енергийни решения и възможни икономии в домовете на хората въз основа на техните специфични потребности.За две години бяха монтирани 59 системи.

   

  Бяха монтирани и 11 вятърни турбини на брега, които да покрият потребностите от електрическа енергия. Паркът с вятърни турбини във вътрешността бе оразмерен да бъде с мощност, отговаряща на действителното потребление на енергия в транспортния сектор минус икономията на енергия, която трябва да се осъществи от генералния план. Това може да бъде постигнато с 10 вятърни турбини с върхова мощност  2.3 MW.

   

 • Самсьо, Дания Изтеглете тази практика

  Проектът "Самсьо" е щедро финансиран от местните и централните власти, което помага за успеха му. Общите инвестиции – държавни и частни, за десетте години от 1998 г. до 2007 г. са за около 450 млн. датски крони (60 млн. евро). Срещу тези пари на острова са изградени 11 вятърни турбини на сушата с единична мощност 1 MWи 10 в морето близо до брега с мощност по 2.3 MW, четири отоплителни централи, захранвани с дървени отпадъци и слама, и още десетки индивидуални "зелени" инсталации. За цялостното изпълнение се грижи създадената през 1998 г. Енергийна компания "Самсьо".

  Всъщност решаващо се оказва не външното финансиране, а увличането на местните жители в реализацията. "Когато хората разбраха, че от чистата енергия може да се печели или поне да плащат по-малко за ток и отопление, нещата бързо потръгнаха", казва Хермансен. Повечето от наземните вятърни турбини реално са собственост на жителите на Самсьо, след като те изкупуват акциите им.

 • Самсьо, Дания Изтеглете тази практика

  В центъра на своеобразната енергийна революция на Самсьо днес е Енергийната академия (www.energiakademiet.dk), създадена, за да обобщи натрупания опит и за да превърне експеримента в устойчиво предприятие с ефект и извън острова. Проектът не е самоцелен, а многопосочен, обяснява Йеспер Киемс. "Освен очевидното – постигане на въглеродна неутралност и енергийна независимост, той работи за оцеляването на острова, за създаването на нови работни места, за развитието на местната икономика и не на последно място на демокрацията. Включвайки се в него хората разбраха за пореден път, че от самите тях зависи как ще живеят."

  За Академията постигането на 100-процента енергийна самостоятелност не означава, че проектът е приключил. Членовете на академията вече работят върху следващия проект – превръщането на Самсьо в 100% екоостров, а в по-далечно бъдеще и на остров, който рециклира изцяло отпадъците си.