Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Лион, Франция Изтеглете тази практика

  През 2007 г. гр. Лион прие план за климата като неразделна част от стратегията му Адженда 21.   Целта на плана е да обедини и съгласува всички действия, предприети от различните служби и партньори на Лион с една единствена цел - намаляване емисиите на парниковите газове. Лион насърчава функционалното разнообразие и насочва ресурсите си към потреблението на енергия от възобновяеми източници в местния транспорт, за да се намалят нивата на замърсяванеи шум. Планът за климат позволява количественото определяне на емисиите на парникови газове (ПГ) на територията и предложения за намаляване на нормите за емисии на ПГ в съответствие на националните и международни норми.

 • Лион, Франция Изтеглете тази практика
  Лион (на френски: Lyon, на латински Lugdunum) е град в Югоизточна Франция, център на региона Рона-Алпи и на департамента Рон. Разположен е при вливането на реките Сона и Рона. Населението му е около 445 000 души, а на градската агломерация - 4 415 000 души (2007).
 • Лион, Франция Изтеглете тази практика

  През 2007 г. гр. Лион прие план за климата като неразделна част от стратегията му Адженда 21.   Целта на плана е да обедини и съгласува всички действия, предприети от различните служби и партньори на Лион с една единствена цел - намаляване емисиите на парниковите газове. Лион насърчава функционалното разнообразие и насочва ресурсите си към потреблението на енергия от възобновяеми източници в местния транспорт, за да се намалят нивата на замърсяванеи шум. Планът за климат позволява количественото определяне на емисиите на парникови газове (ПГ) на територията и предложения за намаляване на нормите за емисии на ПГ в съответствие на националните и международни норми.

  Енергийната политика в гр. Лион е разработена със създаването на плана за климата. Няколко действия вече са предприети, и по-специално във връзка с Адженда 21. Примери за вече предприети мерки са разширяването на алеите за велосипеди. Нещо повече, бе внедрена технология за възобновяема енергия в гр. Лион и във връзка с програмата CONCERTO бяха построени енергийно ефективни (50 kWh/(m2a)) жилищни сгради, използващи енергия от възобновяеми източници.

  Общината се стреми да подобри енергийната ефективност и да увеличи дяла на енергията от възобновяеми енергийни източници от 5,4% на 15% до 2020 г. Тъй като употребата на изкопаеми горива е причината за 95% от замърсяванията, общината предвижда няколко решения като увеличаване употребата на комбинирани отоплителни инсталации КОИ или централно отопление. И на последно място, редовният преглед на потреблението на енергия в града е част от свързаните с енергията цели.

  Конверсията на енергия от възобновяеми енергийни източници изисква големи съоръжения. На територията на Лион конверсията на възобновяема енергия до средата на 2008 г. се изчислява на 0.11 млн. toe, което се равнява на приблизително 4% от годишното потребление на енергия за района. Енергията от ВЕЦ представлява 3/4 от производството. Изгарянето на твърди органични отпадъци дава около 14%, които се използват в двете централни отоплителни системи, тези на Лион-Вильорбан и Рийо-ла-Пап. Други 14% идват от системите, използващи дърва, основно във връзка с големите котли, обслужващи централните ОИ. От 1999 г. насам производствената мощност се е увеличила с 14%, основно заради отоплителните инсталации на дърва.

 • Лион, Франция Изтеглете тази практика

  Енергийната политика в гр. Лион е разработена със създаването на плана за климата. Няколко действия вече са предприети, и по-специално във връзка с Адженда 21. Примери за вече предприети мерки са разширяването на алеите за велосипеди. Нещо повече, бе внедрена технология за възобновяема енергия в гр. Лион и във връзка с програмата CONCERTO бяха построени енергийно ефективни (50 kWh/(m2a)) жилищни сгради, използващи енергия от възобновяеми източници.

  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Лион, Франция Изтеглете тази практика

  Няма точни финансови данни по проекта.

 • Лион, Франция Изтеглете тази практика

  За наблюдение на емисиите от CO2 община Лион използва Bilan CarboneTM. Bilan Carbone е инструмент, разработен от ADEME за количествено определяне емисиите на парниковите газове и оценка на зависимостта от изкопаеми горива, за да се определят възможните мерки за подобряване.

 • Лион, Франция Изтеглете тази практика

  Пречка по отношение мерките за енергийна ефективност е фактът, че Лион все още не разполага с общ орган в областта на енергетиката. Отговорностите се разпределят между отделните общини на метрополиса, които също играят ролата на и на лицензиращи органи. Лион е принуден да разчита на планиране на местни документи като местни планове за развитие (PLU), зони за градско развитие (ZAC) и най-вече на плана за климата.

 • Лион, Франция Изтеглете тази практика

  Тепърва предстои Лион да разработи общ план в областта на енергетиката.