Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Фрайбург, Германия Изтеглете тази практика

  Още от 80-те години на миналия век Фрайбург и неговите жители са ангажирани с устойчивата енергия. Първоначалната цел на намаляването на атомната енергия за сметка на използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) се превърна във всестранен подход за защита на климата. Градът разработи визия за устойчив град, който да зависи от екологично ориентирано доставяне на енергия и днес е добре известен със своите програми за слънчева енергия, енергийна ефективност и обществен транспорт.

  Целите на Фрайбург са намаление на емисиите на CO2 с 40 % до 2030 г. в сравнение с 1992 г., замяната на 10 % от потреблението на електрическа енергия в града с местна възобновяема енергия до 2010 г. и 100% заместване на доставките на електроенергия от ядрената енергия до 2010 г. за електроенергия, консумирана в Фрайбург.


 • Фрайбург, Германия Изтеглете тази практика
  Фрайбург се намира в Шварцвалд, на бреговете на река Драйзам в подножието на хълма Шлосберг.

  Населението му към 31 декември 2010 г. е 224 191 жители. Площта му е 153,06 км², а гъстотата на населението – 1465 д/км². Той е четвъртият по население град в провинцията след Щутгарт, Манхайм и Карлсруе. [1]

  Фрайбург е най-южният голям германски град.
 • Фрайбург, Германия Изтеглете тази практика

  Целите на Фрайбург са намаление на емисиите на CO2 с 40 % до 2030 г. в сравнение с 1992 г., замяната на 10 % от потреблението на електрическа енергия в града с местна възобновяема енергия до2010 г. и 100% заместване на доставките на електроенергия от ядрената енергия до 2010 г. за електроенергия, консумирана в Фрайбург.

   

  Относно използването на местни възобновяеми енергийни източници, доставките на електроенергия от вятър и водни централи са ограничени. Вниманието е основно насочено към доставки от самостоятелни когенератори (инсталации за комбинирано производство), които трябва да бъдат монтирани в града и ще работят с биогаз от селското стопанство, използвайки нови и съществуващи газопроводи. За тази цел ще е нужно да се създадат нови площадки за когенератори в покрайнините на града въз основа на дългосрочен когенерационен план, които трябва да се състави през 2010 г. и в близко сътрудничество с местните фермери. Друг акцент са ФВ панели, които ще бъдат монтирани на обществени, търговски и частни сгради заради дългогодишната традиция на потребление на слънчева енергия във Фрайбург. В града има два производителя на соларни системи и един институт за изследване на слънчевата енергия.

   

  По-голяма част от топлинната енергия от възобновяеми енергийни източници се осигурява от местна биомаса, използването на биогаз в когенераторите, дърва за горене в големите топлоцентрали и котли на дървени пелети в отделните сгради. Отделя се и голямо внимание на слънчевите системи за отопление, но поради ограничения принос на слънчевите колектори по време на отоплителния сезон, цялостният им принос за задоволяване на потребностите от топлинна енергия ще остане малък.

   

  Най-подходящите политики за осъществяването на описаните мерки в областта на разпоредбите са общината да поеме отговорност за собствените си сгради от гледна точка на икономията на енергия и използването на възобновяема енергия, както и определянето на нискоенергийни стандарти за новите сгради, построени на имоти, продадени от общината (чрез частни договори). Важни финансови стимули са общинската програма за частни собственици на домове да подкрепя мерките за подобрение в жилищните сгради и създаването на револвиращи фондове за икономически инвестиции в енергетиката.

 • Фрайбург, Германия Изтеглете тази практика
  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Фрайбург, Германия Изтеглете тази практика
 • Фрайбург, Германия Изтеглете тази практика

  За енергийно планиране в дългосрочен план Öko-Институт използва модел в Excel, приспособен към реалното потребление и структура на доставка във Фрайбург за 2005 г. Използвайки познатите възможности за икономия на енергия в сектора, специфичните технически мерки за икономия, възможностите за местни доставки на възобновяеми енергийни източници и отчитайки дългосрочните общински планове за развитие, бе съставен "сценарий за действие за промяна на климата" до 2030 г. в сътрудничество с общината, жилищните компании и местните комунални услуги, което доведе до реалистична комбинация от мерки и времеви рамки и съответните цели, както бе решено от градския съвет.

  За да се приемат конкретни мерки и инвестиционни планове на районно ниво, са определени и сравнени други възможности за доставка. За определяне на енергийните баланси и икономическите резултати от проектите за централно отопление, използващи когенерация или биомаса, бе използван симулационен модел “BHKW-Plan”. При проектите за слънчевите системи за отопление се използва често “T-Sol”.

  Поради увеличените цени на енергията и известно намаление на разходите мерките за икономия на енергия в съществуващите сгради днес са до известна степен икономически осъществими в зависимост от енергийните характеристики на сградата преди подобрението. В жилищния сектор "наемодател/наемател - проблем" е основната пречка за постигането на по-висока скорост на реконструкция, отчасти преодоляна чрез финансиране от програми за финансово подпомагане в този сектор въз основа на федерални и общински програми за финансиране. В сгради, собственост на обитателите, търговски или частни, все още дългият период на амортизация (за сгради, които не са в много лошо състояние от гледна точка на енергийната ефективност) представлява значителна пречка. Следователно, необходими са местни стратегии за преодоляване на тези препятствия, за да се може да се осъществи успешно общинския енергиен план.

   

 • Фрайбург, Германия Изтеглете тази практика

  Поради увеличените цени на енергията и известно намаление на разходите мерките за икономия на енергия в съществуващите сгради днес са до известна степен икономически осъществими в зависимост от енергийните характеристики на сградата преди подобрението. В жилищния сектор "наемодател/наемател - проблем" е основната пречка за постигането на по-висока скорост на реконструкция, отчасти преодоляна чрез финансиране от програми за финансово подпомагане в този сектор въз основа на федерални и общински програми за финансиране. В сгради, собственост на обитателите, търговски или частни, все още дългият период на амортизация (за сгради, които не са в много лошо състояние от гледна точка на енергийната ефективност) представлява значителна пречка. Следователно, необходими са местни стратегии за преодоляване на тези препятствия, за да се може да се осъществи успешно общинския енергиен план.

   

 • Фрайбург, Германия Изтеглете тази практика