Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Бад Айблинг, Германия Изтеглете тази практика

  Проект 2: Бивша военна база по своя път към град с нула енергия - Бад Айблинг

  Визия и цел на проекта:
  Съживяване на закрита военна база чрез реконструкция и ново строителство на енергийно ефективни жилищни и търговски райони

  Проектът се разработва от собственика на имота B&O Wohnungswirtschaft GmbH and Co. KG, който през 2006 г. закупи тази бивша американска военна база. Планирано е да се извърши реконструкция според смесени стандарти, т.е. немската директива за ново строителство EnEV ,  стандартите за нискоенергийни и пасивни къщи, с общи икономии значително над 50% в сравнение с първоначалното положение. Тази цел ще бъде постигната чрез иновативни технологии, използващи модерни методи за управление на проектите и съвременни инструменти за планиране. Освен това, цялата енергийна система на района ще бъде системно наблюдавана.

  На площ от 700 000 m2, около 50 сгради (60% построени преди Втората световна война и 40% след 1945 г.) предстои да бъдат ремонтирани. Сградите включват 183 жилища с 23 500 m2 жилищна площ, повечето двуетажни многофамилни къщи. Друга площ от 34 500 m2 е за търговски цели, хотели и офиси и 5 000 m2 ресторанти. Някои от съществуващите сгради са съборени и ще бъдат издигнати нови жилищни сгради - едно- и двуфамилни къщи и няколко нови вида многофамилни къщи с дървена конструкция. В основата районът е разделен на северна жилищна зона и южна търговска площ.

 • Бад Айблинг, Германия Изтеглете тази практика
  Бад Айблинг е градче със силно развит спа-туризъм и се намира в  Бавария, на река Мангфал, на около 80 километра югоизточно от Мюнхен.
 • Бад Айблинг, Германия Изтеглете тази практика

  На площ от 700 000 m2, около 50 сгради (60% построени преди Втората световна война и 40% след 1945 г.) предстои да бъдат ремонтирани. Сградите включват 183 жилища с 23 500 m2 жилищна площ, повечето двуетажни многофамилни къщи. Друга площ от 34 500 m2 е за търговски цели, хотели и офиси и 5 000 m2 ресторанти. Някои от съществуващите сгради са съборени и ще бъдат издигнати нови жилищни сгради - едно- и двуфамилни къщи и няколко нови вида многофамилни къщи с дървена конструкция. В основата районът е разделен на северна жилищна зона и южна търговска площ.
  Доставката на топлинна енергия се базира на съществуваща централна ОИ с енергия, доставяна от биомаса и слънчева енергия. Децентрализирани слънчеви системи за отопление (700 m2) са разположени на покривите на по-големите жилищни сгради и върху хотела. Планирани са и допълнителни 1200 m2 колектори. ФВ системи (3500 m2) са монтирани на повърхността на няколко търговски сгради, а са планирани поле с разположени на земята 15 000 m2 ФВ модули (привилегировани от немските преференциални тарифи за електричество от възобновяеми енергийни източници) и малка ВЕЦ. За отоплението съществуващият котел на дървесен чипс ще бъде допълван от втори котел с нов дизайн и/или котел на природен газ при максималните натоварвания. През лятото слънчевата енергия заедно с термопомпи ще доставят топлинната енергия. А през зимата топлинната енергия ще се доставя от биомасата, дървесния чипс и термопомпите.

  Заради специалния процес на разработка на района със затварянето на бившите военни казарми с високо потребление на енергия и последващо повторно откриване на ремонтираните сгради, сравнение между предишното потребление на енергия с бъдещето потребление е безсмислено.  До този момент е съставен само подробен план за северната част (жилищни сгради), което доведе до следните енергийни баланси за годишното потребление на крайна енергия: Топлинна енергия 2351 MWh, електричество 885 MWh. Топлинна енергия от слънцето 1475 MWh, а от ФВ след завършване - над 3000 MWh, т.е. ще има голям "износ" на енергия за електричество от слънчева енергия. Общото крайно потребление на енергия ще бъде около 85 kWh/m2 (топлинна енергия) и съответно 33 kWh/m2 (електричество). Цялата тази енергия ще бъде възобновяема и част от нея ще бъде за износ, когато проектът бъде завършен.
  Започвайки с анализ на съществуващата строителна структура, бе разработена концепция за развитие за целия квартал, която включваше реконструкция или разрушаване на съществуващите сгради, както и ново строителство. Районът бе разделен на зони за живеене и отдих (северна) и търговска и спорт (южна). Бяха определени енергийни стандарти и изчислени енергийни баланси за различните типове и предназначение на сградите. Бе проведена повторна симулация на централната ОИ с модела за оптимизация на енергийната система POLIS, като се симулира работата на съществуващата схема за доставка на топлинна енергия при използването на алтернативен източник на топлинна енергия. Тъй като съществуващата централна ОИ е преоразмерена поради мерки за икономия на енергия, старата система може да работи с много по-ниски температури в сравнение с предишния режим на работа.

  Освен генералния план за иновативна доставка на енергия, специално внимание се отделя на новите характеристики на строителния обект, където се демонстрира нова дървена конструкция за многофамилни къщи. Друга иновативна постройка е къщата "Слънчев десетобой", разработена от Техническата гимназия Розенхайм, която е със 100% слънчева енергия. Служи единствено като изследователски проект. Всички нови видове порести фасади на къщи са с доказана възможност за регенериране на загубите на топлина през стените чрез системата за вентилация, както и чрез интегрирани стенни отоплителни системи.


 • Бад Айблинг, Германия Изтеглете тази практика
  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Бад Айблинг, Германия Изтеглете тази практика

  Общата инвестиция в проекта е около 40 милиона евро.

 • Бад Айблинг, Германия Изтеглете тази практика

  Основната идея на този проект е да се отговори на предизвикателството за съставяне на план, който може да се пресъздаде и да бъде модел за град с нулево потребление на енергия. Целите трябваше да бъдат постигнати чрез:
  -    прилагане на високи стандарти за енергийна ефективност и използването на иновативни технологии;
  -    използването на съвременни методи на управление на проекти и инструменти за планиране в един последователен и интегриран процес на планиране; и
  -    свързването в мрежа на производството на енергия и консуматорите;
  -    демонстрирането на нови принципи на строителство, включващи сглобяемо строителство;
  -    постигането на много нисък въглероден отпечатък за целия квартал.

  Целта на целия проект е да се превърне в модел за проектите за икономия на енергия, както и за прилагането на нови подходи в областта на строителството и реконструкцията като използването на няколко енергийни източника.

  Районът
  Планът за използване на парцела бе разработен от вече съществуващ строителен план, датиращ още от времето на първоначалното разположение на старото военно летище през 30те години на миналия век. Районът е разделен на четири (виж фиг. 23).

  Северната част ще бъде превърната в  жилищен район с апартаменти, хотел за конференции, център за здраве и красота и ваканционни апартаменти. Училище "Уолдорф" вече се помещава в една от жилищните сгради.

  На юг от тази част ще е разположен ландшафтен парк . Някои от жилищните сгради в района заедно със стария път са вече разрушени, които ще бъдат последвани от други. Тук ще бъдат построени нови еднофамилни къщи и къщи-близнак в съответствие с енергийните стандарти за пасивна къща. Ще бъдат издигнати и няколко четири- и седеметажни сгради, използвайки иновативни, предимно дървени сглобяеми елементи.

  В южната част ще бъде разположен спортен комплекс . Двата бивши самолетни хангара ще бъдат превърнати в гимнастически салон и място за обществени мероприятия. До тези сгради ще има няколко открити спортни площадки.

  На запад ще бъде разположен технологичен парк .

  Енергийни характеристики
  Енергийните стандарти за сградите в този проект-образец трябва да попаднат в следните граници (съгласно EnEV от 2007 г.):
  -    Стандартите за новите сгради ще варират от 50% от стандарта на EnEV за нови сгради до стандарта за пасивни къщи.
  -    Стандартите за модернизираните сгради ще варират от стандарта на EnEV за нови сгради и ще се приближават до стандарта за пасивни къщи.

  Въз основа на зададените цели за енергийна ефективност за 27-те сгради, обслужвани от централната ОИ, диаграмата за продължителността на годишното натоварване сочи, че основното натоварване за топла вода е много ниско. Броят на часовете с пълно натоварване при максимален капацитет е само 1 450 часа/годишно. Извършеният анализ на всички сгради в района на проекта показва голяма разлика в нивото на потребление между северната и южна част. В северната част ще бъдат построени високоефективни нови сгради, като се прилагат амбициозни стандарти за енергийна модернизация. Това ще позволи ниски температури при подаване от около 55°С. В южната част на мрежата, която обслужва района на проекта, както и други сгради, диаграмите за продължителността на годишното натоварване ще се определят от голяма отклонение в температурата на подаване. Температурата на подаване ще бъде в диапазона между 65-75°C. Това подсказа разделяне на мрежата, така че всяка част да бъде обслужвана със своя собствена температура на подаване.

  Възможности за ОИ и симулации на POLIS
  Централната ОИ на целия район бе симулирана със симулационната програма POLIS. Бяха избрани следните планове за доставка на енергия:
  Южна мрежа: Малка КОИ с биогаз, котел за максималните натоварвания с дървесен чипс и голям резервоар за съхранение на топла вода за няколкодневна доставка.
  Северна мрежа: Захранване на централната ОИ с слънчева топлинна енергия (подаването да покрива 100% от потреблението през лятото), децентрализирани термопомпи да подгряват наново вода за доставката на топла вода и отопление, и котел а максималните натоварвания с дървесен чипс, когато слънчевата топлинна енергия се изчерпа и сезонният коефициент на преобразуване на термопомпите е лош.

  Посоченият по-долу план е приет за постигане на град с нулево потребление на енергия в северната мрежа. През лятото широкомащабни слънчеви съоръжения ще подават неизразходваната в сградите слънчевата топлинна енергия към мрежата за отопление. Няколко по-малки децентрализирани резервоара за съхранение и по-голям централен резервоар съхраняват слънчевата топлинна енергия и действат като буфери, осигурявайки по-ефективно оползотворяване.
  Сградите със слънчеви панели задоволяват потребностите си от топлинна енергия. Ако няма нужда от отопление, децентрализираните буферни резервоари абсорбират слънчевата енергия. Веднъж достигнала капацитета си, излишната топлинна енергия се подава към мрежата, за да се достави топлинна енергия на другите сгради. При максимално производство на топлинна енергия през летните месеци, като крайна стъпка, тя се пренася до 60 m3 резервоар за съхранение в отоплителната централа. Температурата в мрежата зависи от количеството на слънчевата енергия. При температура, недостатъчна за производството на топла вода, термопомпите в сградите подгряват водата в децентрализираните резервоари за съхранение. Ако коефициента на преобразуване на термопомпите падне под 4, тогава се включва котелът на дървесен чипс.

  Добре проектирана модерна котелна централа
  Разработва се план за построяване на 500 kW котелна централа с котел на дървесен чипс, на която лесно може да бъде направено копие. Проектирана е да бъде атрактивна и да е приложима в градска среда като отоплителна централа, работеща с биомаса.

  Слънчеви топлинни съоръжения
  Слънчевата топлина ще играе главна роля при осигуряване на топла вода и отопление в сградите.
  Има 716 m2 действащи плоски слънчеви панели (2011), а към тях ще бъдат добавени други 1 270 m2 предимно плоски панели, няколко вакуумно-тръбни слънчеви колектора и хибридни модули (за едновременно производство на топлинна и електрическа енергия). Слънчевите колектори са разположени върху сгради в жилищния район и са свързани към северната мрежа.

  Производство на възобновяема енергия с ВЕЦ
  Изследване показва, че малка централа е технически изпълнима и ще произвежда малко под 50,000 kWh/година, с възвращаемост на капитала от около 5%.   B&O възнамерява да я осъществи с този проект.

  Производство на възобновяема енергия с ФВ
  ФВ панели на открито
  Откритото поле на проекта за икономия на енергия, където преди са били разположени антени на запад от големите хълмове, представлява идеалното място за разполагането на ФВ модули.
  -    Площта на полето е приблизително 46 010 m2
  -    Площ на модулите: приблизително 17 176 m2
  -    Максимален капацитет: приблизително 2 425 kWp
  -    Годишно производство (при 1080 kWh/kWp): приблизително 2.6 GWh.

  Производство на възобновяема енергия с ФВ модули върху покриви
  При изчисляване на ФВ за сгради 305, 306, и 329, изчисленията показаха, че модулите, монтирани върху тези сгради могат да имат общ капацитет от приблизително 433 kWp с годишно производство от 490 MWh. Прилагат се следните характеристики:
  -    Наклон на модулите: приблизително 30°
  -    Площ на модулите: приблизително 2 500 m2
  -    Максимален капацитет: приблизително 433 kWp
  -    Годишно производство (при 1 080 kWh/kWp): приблизително 490 MWh.

  Енергийни баланси
  Коментарите за енергийните баланси се отнасят само върху северната мрежа. Могат да бъдат направени следните заключения:
  -    Ако ФВ устройства в южната мрежа не се вземат под внимание, защото те не трябва да фигурират в енергийния баланс за северната мрежа, не може да се постигне нулев енергиен баланс. Северната мрежа, включваща 15 сгради и тяхната структура за доставки, има първичен енергиен баланс, който е 30% по-добър от този на лимита на пасивна къща от 120 kWh/m2 годишно първична енергия. Това е един много добър резултат за проекта и може да се припише на добрите стандарти за енергийна ефективност на повечето сгради, използването на слънчевата топлинна енергия и на котела с дървесен чипс.
  -    Ако широкомащабните ФВ устройства в южната мрежа се добавят към изчисленията, има очевиден излишен енергиен баланс от около 290 kWh/m2 годишно като печалба на енергия, при условие, че потреблението на електрическа енергия в домакинствата не е включено. Ако потреблението на домакинствата се включи в изчислението, стойността на допълнителната енергия ще е около 160 kWh/m2 годишно.

  Други специални и иновативни характеристики на проекта
  Проектът на B&O Бад Айблинг може да се похвали с други иновации за подобряване на цялостния план за модерни и енергийно ефективни системи за доставка на топлинна енергия и за напредъка на концепцията за подход за енергийно ефективен град.

  Нови жилищни сгради със сглобяема дървена конструкция
  Няколко четири- и седеметажни сгради със смесено предназначение ще бъдат издигнати северно от р. Мусбах в средната част на района на проекта (виж фиг. 24-ляво). Характерна черта на сградите е тяхната носеща дървена конструкция, считана за иновативна в Германия. Тези сгради ще бъдат икономически ефективни с ниско потребление на топлинна енергия, и дори производството на техните елементи ще бъде безопасно за околната среда, с ниско потребление на енергия. Високият процент на сглобяеми елементи се счита за положителна черта, особено защото това обещава по-ниски строителни разходи в бъдеще. Първата четириетажна сграда бе завършена в края на април 2010 г., издигната само за четири дни (виж фиг. 24 ляво).

  Модернизация - сглобяеми дървени елементи с вградено лъчисто отопление
  Подобренията в заетите сгради като цяло означава шум и стрес за живущите в тях. Но количеството работа, което трябва да се свърши в един апартамент, може да се сведе до минимум с помощта на иновативни дървени фасадни елементи, които се монтират отвън и имат вградена изолация и нова, вградена дограма. Този метод може да включи елементите ВОКС към външните дървени елементи, които иначе би трябвало да бъдат монтирани отвътре. Специална характеристика на тази технология е необходимостта от много прецизно измерване на неточностите в старата фасада, която трябва да се прилепи към новите елементи, поставяни на сградата. Сграда 353 вече е модернизирана чрез тази технология, с лъчисто отопление, монтирано от вътрешната страна на някои от изолационните елементи.

  Къщата "Слънчев десетобой" на Университета в Розенхайм
  Университетът за приложни науки Розенхайм сглоби своята къща "Слънчев десетобой"в парка на B&O през пролетта на 2001 г. (виж фиг. 24 -дясно), изпитвайки новите вентилационни системи с регенериране на топлина. Немската екологична фондация (DBU) финансира две опитни фасади с вентилация, монтирани върху сграда 354.  Подаването на свеж въздух през порите на външната изолация може да възстанови загубите при пренос на топлина. Опитните фасади в парка на B&O са направени почти изцяло от естествени материали. Използвани са влакнести плоскости от коноп като порест изолационен материал.

  Иновативни ВОКС системи и методи за производство на топла вода
  B&O използва проекта-образец Бад Айблинг, за да придобие опит с широка гама от иновативни строителни услуги, които могат са се използват в много други проекти. Това има синергичен ефект - различни вентилационни системи, които отговарят на най-съвременните стандарти, могат да бъдат сравнявани в рамките на проекта-образец. По същия начин ще могат да се изпитват различни иновативни, спестяващи енергия методи за топла вода по домовете, съгласно които станциите за топла вода, понастоящем монтирани във всеки апартамент в сграда 356, представляват специален акцент заради своите изключителни енергоспестяващи качества.

 • Бад Айблинг, Германия Изтеглете тази практика
 • Бад Айблинг, Германия Изтеглете тази практика

  Целият проект е в процес на изпълнение. Има информация за разходите за специалните мерки по проекта, но общите разходи на базата разходи на крайния потребител ще бъдат изчислени след оценката и документацията през 2013 г.
  Планува се проверка чрез Интернет базирана измервателна система, използваща софтуера "MoniSoft", разработен от Института в Карлсруе. Тази система ще бъде използвана за оценка на всички приложими енергийни данни на системата. Засега измерванията и оценката са насочени към слънчевата система за отопление.
  Общественото мнение е много положително. Освен чрез многото презентации на национални и международни конференции и семинари, на проекта се дава гласност по местната телевизия и вестници, както и в списанията.