Вход за потребители   
RS   

Енерплан

Проект

Платформа за енергийно планиране (Енерплан), е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия

Водещ Партньор

Сдружение "Вива Пауталия"

Партньори

Община Костинброд, България 

Община Димитровград, Сърбия

Цели на проекта

 

Общата цел на проекта е да се насърчи по-голяма интеграция на трансграничната територия чрез прилагане на пакет от мерки за енергийната ефективност и мерки за планиране на балансираното и устойчиво развитие на региона. 

 

Специфичните цели включват: 

1) Насърчаване на новаторски практики в областта на енергийното планиране и сферите на енергийната ефективност за общини и индивидуални потребители (домакинства);

 

2) Изграждане на трансгранична система за мониторинг на потреблението на енергия на общинско ниво

 

3) Генериране на информация и анализ на търсенето на енергия, нейното производство и потенциала за подобряване на местния енергиен микс;

 

4) Разработване на електронна платформа за устойчиво местно енергийно планиране. 

 

Дейности по проекта

1. Структуриране на екипа по проекта, разпределение на основните функции, управление и координация;

 

2. Подготовка и организиране на процедури за възлагане на обществени поръчки;

 

3. Проучване на най-добрите практики в енергийното планиране и енергийна ефективност включващо :

(1)  Добрите практики в сферата на енергийното планиране и мерки за енергийна ефективност;

(2)  Методология за подпомагане на вземането на решения за инвестиции и енергийно планиране;

(3)  Наръчник със съвети за домакинствата и общинско енергийно планиране и прилагане на мерки за енергийна ефективност

 

4. Монтаж на съоръжения за провеждане на обществен мониторинг в общините Костинброд и Димитровград;

 

5. Картиране на търсенето на енергия, доставка и потенциал за подобряване на местния енергиен микс;

 

6. Доставка на софтуер за енергийното планиране в общините;

 

7. Осъществяване на енергийни одити на обществени сгради;

 

8. Информационна кампания за популяризиране на платформа в България и в Сърбия, включително и два семинара, за демонстрация на платформата,неговите инструменти, софтуер и др.

 

9. Публичност и визуализация;

Очаквани резултати

 

1. Pазработена електронна платформа (специализиран интернет сайт), където най-добрите практики в сферата на енергийното планиране и мерките за енергийна ефективност ще бъдат събрани, систематизирани и публикувани.

 

2. Проведени проучвания на най-добри практики в областта на енергийното планиране и енергийната ефективност;

 

3. Изготвена методология за подпомагане на вземането на решения за инвестиции и енергийно планиране;

 

4. Изготвен наръчник със съвети за домакинствата на енергийно планиране и прилагане на мерки за  енергийна ефективност;

 

5. Двама обучени енергийни мениджъри в подкрепа на общините;

 

6. Организирани два семинара (един в България и един в Сърбия) за демонстрация на платформата,  инструментите и др.

 

7. 5% увеличение на осведомеността на местните власти и домакинствата по отношение енергийната ефективност;

 

Целева група                                       

Обитатели и мениджмънт на общински сгради;

Индивидуални потребители на енергия (домакинства);

Предприятия и бизнес структури;

Общини/общински администрации;

Граждански структури от България и Сърбия - асоциации, сдружения в сферата на енергийното планиране и въвеждането на мерки за енерегийна ефективност.